Stillingsannonser

Vi søker Byggeleder for Kolsåsbanen

Link International bistår KTP AS med rekruttering av Byggeleder for Kolsåsbanen. Vi søker i den anledning Byggingeniører med relevant erfaring fra prosjekt- og Byggledelse.

STILLINGENS FORMÅL

Sørge for at entreprenør og evt. andre leverandører for entreprisen gjennomfører arbeidet innen de sikkerhets- og kvalitetsmål som er satt for prosjektet, samt påse at kontraktens øvrige krav vedrørende tid og kostnader følges.

ANSVARSOMRÅDER OG PRIMÆROPPGAVER:

Ansvarsområdene for denne stillingen er å:

 • Være prosjektets kontaktperson vis-à-vis entreprenør og leverandører.
 • Påse at prosjektets aktiviteter gjennomføres iht. til fastsatte krav til kvalitet og sikkerhet.
 • Påse at entreprenører og evt. andre leverandører benytter personell med dokumentert fagkompetanse innenfor de arbeider som skal utføres
 • Planlegge verifikasjons- og kontrollaktiviteter for å sikre at entreprisen ferdigstilles i henhold til prosjektets kvalitets- og sikkerhetskrav.
 • Følge opp HMS aktiviteter mot entreprenøren sammen med HMS koordinator

 Primæroppgavene er alt som måtte være nødvendig for å ivareta ansvarsområdene som er beskrevet ovenfor, inkludert å:

 • Følge opp at entreprisen gjennomføres i henhold til prosjektets styringssystem.
 • Ta initiativ til at forslag til forbedringer vurderes og eventuelt implementeres.
 • Gjennomføre korrigerende tiltak for forbedringer eller for å hindre gjentakelser av avvik eller uønskede hendelser.
 • Kontrollere fremdrift i henhold til plan
 • Ha ukentlige byggemøter med entreprenør for å sikre oppfølgingen
 • Lede eventuell kontrollingeniør/assisterende byggeleder
 • Lede ferdigbefaring på vegne av prosjektet og bistå med registrering av eventuelle feil og mangler
 • Kontrollere at utførelse av etterarbeider som er registrert og protokollført blir gjort i henhold til avtale
 • Rapportere ifølge prosjektets avtalte opplegg.

KVALIFIKASJONER:

 • Sivil- eller høyskoleingeniør med minimum 5 års relevant erfaring fra byggeledelse i prosjekter innenfor bygging og drift av sporvogns- eller jernbaneanlegg, eventuelt andre store prosjekter.