Stillingsannonser

Vil du jobbe med kampfly i Forsvaret?

Forsvarets logistikkorganisasjon ved Divisjon for Luftkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet på luftmateriell (bl.a. fly, helikopter, UAV) og har ansvaret for de aller fleste nyanskaffelser til Luftforsvaret og har systemansvar for alle materiellsystemer i Luftforsvaret. Divisjonen er lokalisert på Kjeller (Lillestrøm) og har ca 200 ansatte, hvorav ca. 40% er sivilt personell og de øvrige er militære. For mer informasjon se www.forsvaret.no.

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon /Luftkapasiteter/ Flyteknikkavdelingen seksjon for Kampfly er det nå ledig stilling som Overingeniør 1087- for tilsetting i 4 år, med mulighet for forlengelse, evt. fast tilsetting. Arbeidssted er Kjeller.

Avdelingens ansvarsområde:

Flyteknikk er tillagt det overordnede fagansvar (luftdyktighetsansvar) for alt flyrelatert utstyr på mekanisk side i Forsvaret. Vi tilbyr medarbeiderne mulighet for både varierte og selvstendige oppgaver, samt kompetanseoppbygging innen spesielle områder. Overingeniøren i denne stillingen vil tilhøre seksjonen for Kampfly. Kampflyseksjonen har det tekniske ansvaret for alle typer kampfly i Forsvaret innen fagfeltet skrog og mekaniske systemer.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide modifikasjoner for å løse oppståtte problemer og/eller endrede operative krav
 • Utarbeide reparasjonsprosedyrer der hvor vedlikeholdsforskriftene ikke er dekkende
 • Foreta tekniske undersøkelser, utrede, utprøve og anbefale valg av materiell, herunder verktøy, utstyr og reservedeler
 • Utarbeide forskrifter om inspeksjoner, feilfinning og reparasjoner
 • Utarbeide og ajourholde tekniske ordre og direktiver ifm anskaffelser
 • Utarbeide tekniske beskrivelser/krav til bruk ifm anskaffelser av nytt materiell og teknisk vedlikeholdstjeneste, herunder vedlikeholds og forsyningsstudie

Forsvaret er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver vil kunne forekomme

Kvalifikasjonskrav: 

 • Til stillingen kreves godkjent ingeniørutdanning innen maskin/flyteknikk eller relevant fagkrets
 •  Det er ønskelig med erfaring fra selvstendig ingeniørmessig relevant arbeid. Nyere kunnskaper om relevant teknikk vil bli vektlagt
 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk
 • Det kreves gode samarbeidsevner og god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for NATO Hemmelig

Arbeidssted er på Kjeller ved Lillestrøm i Skedsmo kommune. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Du tilbys: 

 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinnsalternativ (LA) 58-65 (for tiden kr 481 900 – kr 548 700 per år). Lønnsplassering vil bli foretatt i forhold til ansiennitet og kvalifikasjoner  For spesielt kvalifiserte kandidater kan eventuelt høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid i.h.t. gjeldende regler
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Dersom dette er en stilling du finner interessant, ta kontakt med vår samarbeidspartner Link International AS v/Yvonne Berg på telefon 414 17 017 for mer informasjon.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes innen 12.06.2013 pr e-post til Link International påflo@linkinternational.no og merkes med Kampfly.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitiskmål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. For å imøtekomme Forsvarssjefens plan for fysisk fostring, søkes det å legge til rette for 2 timer fysisk aktivitet i uken. Forsvaret er underlagt offentlighetslover. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet ( §25)