Stillingsannonser

Ingeniør på dykk og høytrykksystemer i Forsvaret (Haakonsvern)

Av 12. februar 2014 Ingen kommentarer
Forsvarets Logistikkorganisasjon/Maritime kapasiteter – Skipsteknisk avdeling
Forsvarets logistikkorganisasjon / Maritime kapasiteter (FLO Markap) har som oppgave å forvalte eierskapet for Forsvarets maritime systemer. Hovedfokus er å styrke Forsvarets operative evne ved å levere, drifte, vedlikeholde og utvikle Forsvarets systemer. Dette innebærer blant annet anskaffelse/prosjektering, system- og fagansvar, kvalitetssikring, samt avhending. Materiellsikkerheten ivaretas gjennom utøves av fagmyndighet som omfatter saksbehandling, godkjenning, sertifisering, autorisering, beslutning og kontroll på faglige forhold innenfor ulike ansvarsområder. FLO/MK er plassert i Bergen, ved Haakonsvern orlogsstasjon og ved Ramsund orlogsstasjon. Sjøforsvarets fartøyer holder et høyt teknologisk nivå og det faglige kompetansebehovet er høyt. Det er muligheter for utvikling av egen kompetanse.

INGENIØR PÅ DYKK OG HØYTRYKKSYSTEMER I FORSVARET

Ledig fast stilling som overingeniør kode 1087 ved FLO MARKAP STA – Haakonsvern Skipsteknisk Avdeling (STA) er en fagavdeling innen FLO/Maritime Kapasiteter som ivaretar fagmyndighetsoppgaver for materiell på Forsvarets fartøyer og avdelinger. Avdelingens ansvarsområde spenner over disipliner som: skrog, brann, havari- og redningsmateriell, maskineri, elektro, automasjon, helikopterintegrasjon, samt dykker og høytrykksmateriell. Avdelingens arbeidsoppgaver omfatter deltagelse i pågående prosjekter og oppfølging av drift.
Ved FLO MARKAP STA på Haakonsvern er det ledig fast stilling som overingeniør innenfor seksjon Dykk og Høytrykksystemer. Seksjonen er fagansvarlig for dykk og høytrykksystemer for alle forsvarsgrener. Tjenestested er Haakonsvern, Bergen kommune. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingens ansvars- og fagområde
Ivareta avdelingens kompetanse innen høytrykksfagområdet med fokus på alt fra anskaffelse, drift og sikkerhetsvurderinger ved fartøyer og avdelinger. Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter blant annet følgende:

• Saksbehandler innen marinteknisk fagfelt med fokus på Høytrykksteknikk, styrke, sårbarhet og levetidsanalyser mot sertifiseringsforskrift og regelverk
• Delta i anskaffelsesprosjekter innen stillingens fagområde
• Ivareta rollen som kontaktperson innenfor fagfeltet for seksjonen
• Opprettelse og ajourhold av vedlikeholdsrutiner og dokumentasjon generelt innen seksjonens fagområde
• Bidra til ajourhold av relevant regelverk, instrukser og tekniske ordre for fagområdet
• Delta ved tilsyn og avvikshåndtering ved brukende avdelinger

Stillingens kvalifikasjonskrav

• Det kreves høyskoleingeniør/bachelorgrad – fagkrets marin/maskin teknikk, sekundært bachelorgrad innen andre tekniske fag
• God norsk og engelsk muntlig og skriftlig formuleringsevne kreves • Utdanning/kurs innen høytrykksystemer vil telle positivt
• Videre er det ønskelig med relevant tjenestefaring fra høytrykksrelevant arbeid, herunder styrkeberegninger, erfaring med bruk av DAK (dataassistert konstruksjon) og/eller ulike verktøy som AutoCad, MATLAB, Ansys SAP etc.)
• Annen utdanning og relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper

• Gode samarbeidsevner
• Det kreves god vurderingsevne og evne til helhetsoversikt
• Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team
• Strukturert
• Gode kommunikasjonsevner
• Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Konfidensielt

Vi tilbyr

• Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
• Godt arbeidsmiljø
• Fleksibel arbeidstidsordning
• Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden
• Eget sportsanlegg med svømmehall
• Mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage for ansatte
• Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ ltr 60-68 (for tiden kr 499.200 – kr. 578.800,- brutto pr år). Fra lønnen trekkes 2% til Statens  pensjonskasse

Nyutdannede oppfordres til å søke!

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017. Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ” Overingeniør STA” og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 4. mars 2014.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).