Stillingsannonser

Vi søker Overingeniør – Flyteknikk motor (6 mnd vikariat)

Forsvarets logistikkorganisasjon ved Divisjon for Luftkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet på luftmateriell (bl.a. fly, helikopter, UAV) og har ansvaret for de aller fleste nyanskaffelser til Luftforsvaret og har systemansvar for alle materiellsystemer i Luftforsvaret. Divisjonen er lokalisert på Kjeller (Lillestrøm) og har ca 250 ansatte, hvorav ca. 40% er sivilt personell og de øvrige er militære. For mer informasjon se www.forsvaret.no.

Flyteknikk er tillagt det overordnede fagansvar (luftdyktighetsansvar) for alt flyrelatert utstyr på mekanisk side i Forsvaret. Vi tilbyr medarbeiderne mulighet for både varierte og selvstendige oppgaver, samt kompetanseoppbygging innen spesielle områder. Overingeniøren i denne stillingen vil tilhøre seksjonen for Motor. Seksjonen har fagansvaret for alle motorsystemene i Luftforsvaret.

Overingeniør – Flyteknikk motor

Ved Flyteknikkavdelingen, seksjon for Motor er det nå ledig stilling som Overingeniør kode 1087- for midlertidig tilsetting i 6 mnd, med mulighet for forlengelse, evt. fast tilsetting.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide modifikasjoner for å løse oppståtte problemer og/eller endrede operative krav
 • Utarbeide reparasjonsprosedyrer der hvor vedlikeholdsforskriftene ikke er dekkende
 • Foreta tekniske undersøkelser, utrede, utprøve og anbefale valg av materiell, herunder verktøy, utstyr og reservedeler
 • Utarbeide forskrifter om inspeksjoner, feilfinning og reparasjoner
 • Utarbeide og ajourholde tekniske ordre og direktiver ifm anskaffelser
 • Utarbeide tekniske beskrivelser/krav til bruk ifm anskaffelser av nytt materiell og teknisk vedlikeholdstjeneste, herunder vedlikeholds og forsyningsstudie

Forsvaret er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver vil kunne forekomme.

Kvalifikasjonskrav: 

 • Til stillingen kreves godkjent ingeniørutdanning innen maskin/flyteknikk eller relevant fagkrets
 •  Det er ønskelig med erfaring fra selvstendig ingeniørmessig relevant arbeid. Nyere kunnskaper om relevant teknikk vil bli vektlagt
 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk.
 • Det kreves gode samarbeidsevner og god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for NATO Hemmelig

Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene ved utvelgelsesprosessen.

Arbeidssted er på Kjeller ved Lillestrøm i Skedsmo kommune. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr:

 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinnsalternativ 58-65 (for tiden kr 481 900 – kr 548 700 per år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner.  For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan eventuelt høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid i.h.t. gjeldende regler.
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Dersom dette er en stilling du finner interessant, ta gjerne kontakt med vår samarbeidspartner Link International AS v/Yvonne Berg på telefon 414 17 017 for mer informasjon.

 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes innen 16.06.2014 pr e-post til Link International påflo@linkinternational.no og merkes med «Overingeniør, motor 6-mnd»

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitiskmål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.