Stillingsannonser

Vil du lede en høyteknologisk avdeling i et luftfartsmiljø?

Av 11. februar 2015 Ingen kommentarer
Forsvarets logistikkorganisasjon / Divisjon for Luftkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet på luftmateriell (herunder fly, helikopter, UAV). Divisjonen har ansvaret for de aller fleste nyanskaffelser til Luftforsvaret og har systemansvar for alle materiellsystemer i Luftforsvaret. Divisjonen er lokalisert på Kjeller (Lillestrøm), og har ca. 250 ansatte.

Teknisk avdeling, som en del av Divisjon for Luftkapasiteter, består av Flyteknikk, Avionikk, Driftsstyring og Prøvefly. Avdelingen understøtter blant annet de store prosjektene som skal fornye deler av Luftforsvarets flypark. I den forbindelse søker vi nå etter en leder til denne nyopprettede stillingen.

Vil du lede en høyteknologisk avdeling i et luftfartsmiljø?

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon/Luftkapasiteter/ Teknisk avdeling – er det ledig stilling som underdirektør kode 1059 – for fast tilsetting. Arbeidssted er på Kjeller ved Lillestrøm i Skedsmo kommune. Teknisk avdeling er under etablering som overordnet ledd for fagseksjonene, og det vil tilligge stillingsinnehaver å utvikle avdelingen samt påvirkning av prosesser. Teknisk avdeling teller ca 100 militære og sivile medarbeidere. Stillingsinnehaver vil inngå i divisjonens ledergruppe.

Teknisk avdeling ivaretar teknisk luftdyktighetsmyndighet på vegne av sjef Luftkapasiteter og har ansvar for levering av ingeniør- og prøveflygertjenester, samt utarbeidelse og publisering av regelverk og tekniske ordre.

Stillingens ansvarsområde:

 • På vegne av sjef Luftkapasiteter, skal du organisere, lede og utvikle leveransen av tidsriktige og kosteffektive løsninger innenfor luftdyktighetsmyndighet og ingeniørtjenester.
 • Du skal ivareta og utvikle teknisk kompetanse og kapasitet for utøvelse av avdelingens ansvarsområde
 • Lede teknisk fagråd
 • Du er ansvarlig for at regelverk og tekniske ordre blir utarbeidet og publisert, samt at det etterleves i Forsvaret
 • Utstrakt samarbeid med fagmiljøer både i Forsvaret, og i våre samarbeidsland 
 • Arbeidsgiveransvaret i henhold til delegerte fullmakter for teknisk avdeling

Kvalifikasjonskrav: 

 • Det kreves godkjent masterutdannelse fra universitet/høgskole, enten som sivilingeniør eller annet relevant teknisk fagområde
 • Ledererfaring med gode resultater fra relevant fagmiljø må dokumenteres
 • Utvikling av fagkompetanse på ledergruppenivå
 • Meget gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for NATO secret/hemmelig
 • Teamkompetanse vil bli vektlagt. Med teamkompetanse menes her at ledergruppen i LUFTKAP har tilstrekkelig fagkompetanse til å lede divisjonen.

Personlige egenskaper:

 • Stillingen krever at du har gode samarbeidsevner og kan jobbe med ulike fagmiljøer og skape resultater
 • Som medlem av ledergruppen i FLO Luftkapasiteter, må du kunne evne å lede og forme den videre utviklingen
 • Du må ha høy grad av gjennomføringsevne og tilnærme deg problemstillingene systematisk og analytisk
 • Det vil bli lagt vekt på lederegenskaper, teamkompetanse, god kommunikasjon, god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt.

Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuene vil være ett av kriteriene ved utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og
  faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid i.h.t. gjeldende regler
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden
 • Lønn etter statens lønnsregulativ ltr 75- 85 (for tiden kr 675 500 til kr 895 900 brutto pr år). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Faglige spørsmål kan stilles til oberst Sten Havik, tlf 920 15 731, alternativt brigader Diederik Kolff, 971 88 786.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ”Teknisk sjef” og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 11. mars 2015.

Stillingen er nyopprettet og det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).