Stillingsannonser

Overingeniør – Inspektør

Av 30. oktober 2015 Ingen kommentarer
Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter (FLO MARKAP) skal sikre forsvarlig forvaltning av alle fartøyer og maritimt materiell tilhørende Forsvaret fra anskaffelse via drift til utfasing. Videre skal FLO MARKAP utøve eierskap slik at operative, sikkerhetsmessige og andre krav til ytelse og teknisk tilgjengelighet ivaretas i levetiden. Dette innebærer blant annet anskaffelse i materiellprosjekter, system- og fagansvar samt kvalitetssikring. FLO MARKAP er plassert i Bergen ved Haakonsvern orlogsstasjon, og ved Ramsund orlogsstasjon i Nordland. Forsvarets fartøyer holder et høyt teknologisk nivå og det faglige kompetansenivået er høyt.
Fra 1.januar 2016 vil FLO Maritime kapasiteter være en del av Materielletaten underlagt Forsvarsdepartementet.

Overingeniør – Inspektør

 Ved Forsvarets logistikkorganisasjon, Maritime kapasiteter er det ledig stilling som overingeniør. Stillingen inngår i seksjon for Materiellinspeksjon ved Driftsstyringsavdelingen. Tjenestested er Ramsund Orlogsstasjon i Tjeldsund kommune. Stillingen er faglig underlagt seksjonssjef Materiellinspeksjon, og virksomhetsmessig underlagt Sjef FLO MARKAP KV & MJV Avdelingen i Ramsund. Avhengig av søkers tilhørighet og kompetanse kan Sjøforsvarets kystvaktbase i Sortland kommune vurderes som tjenestested. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og styre inspeksjonsvirksomhet innen fagområdene våpen, sensorer, sambands- og navigasjonssystemer for kystvaktfartøyer og Marinenes jegervåpen.
 • Planlegge, koordinere og utføre kontroll/inspeksjonsvirksomhet på vegne av systemansvarlig instans og fagansvarlig instans med hensyn til materiellsikkerhet, materiellkvalitet og konfigurasjonskontroll, herunder delta i materiellmønstringer.
 • Inspektørene har ansvar for å gjennomføre og koordinere 2. partskontroll (eierskapskontroll utført av Forsvaret) av Sjøforsvarets fartøyer, samt koordinere 3.partskontroll (Eksterne aktører) av overflatefartøyer.
 • Utføre rapportering med eventuelle avvik etter avsluttet kontrollvirksomhet.

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves minimum 3-årig høgskoleutdanning bachelor/ingeniør innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen fagområdet for elektronikk.
 • Det kreves relevant fag/ teknisk tjenesteerfaring.
 • Annen utdanning og relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Stillingen fordrer god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Bør ha gode datakunnskaper.
 • Bør ha kjennskap til datasystemer for vedlikeholdsstyring.
 • Det er ønskelig med erfaring fra drift av våpen, sensor, sambands- og navigasjonssystemer for minimum ett av elementene kystvaktfartøyer/ KJK/TBS/MJK.
 • Det er ønskelig med ISM kurs/sertifisering.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Det kreves god vurderingsevne og evne til helhetsoversikt.
 • Strukturert og inneha faglig integritet.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig.

Vi tilbyr

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, ltr 60-68 (for tiden kr. 510.100 – kr. 591.400,- brutto per år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes «Overingeniør Ramsund» og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 18.11.2015

SLIK SØKER DU

Søknadsfrist: 18.11.2015

Søknaden merkes: Overingeniør Ramsund

Søknad og CV sendes til:

FLO@linkinternational.no.

Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Søknadspapirer returneres ikke.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitiskmål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.