Stillingsannonser

Prosjektsjef jernbane og veg Sundvollen/Høgkastet -Bymoen – Ringeriksbanen

Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Skaret-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetida med tog mellom Bergen og Oslo med rundt en time. Dette er et viktig prosjekt for Regjeringen og de har bestilt oppstart på anlegget i 2019 og at det første toget skal trafikkere i 2024.

Delprosjektet fellesprosjekt jernbane og veg Sundvollen/Høgkastet – Bymoen omfatter strekningen med jernbane fra Sundvollen til Bymoen og veg fra Høgkastet til Bymoen. Strekningen er en kombinasjon av bru, ulike former for tunnel og dagsone, og inkluderer en stasjon på Sundvollen. Delprosjektet kan bli organisert med flere underliggende enkeltprosjekt i anleggsfasen, påvirket av bla.løsningsvalg og kontraktsstrategi.

Prosjektsjef fellesprosjekt jernbane og veg Sundvollen/Høgkastet – Bymoen rapporterer til Prosjektdirektør Ringeriksbanen, og er medlem av ledergruppa i prosjektet. Arbeidssted er Posthuset i Oslo, men kan endres til annet sted i Oslo-området i prosjektperioden

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å bygge opp organisasjon og lede arbeidet med planlegging, prosjektering og bygging av strekningen inkludert grensesnitt mot eksisterende anlegg
 • Ansvar for langsiktig prioritering, styring og gjennomføring iht krav til SHA, økonomi, framdrift og kvalitet
 • Sentral bidragsyter i ledelse, kontinuerlig erfaringsoverføring, forbedring og utvikling av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
 • Løse de oppgaver som forventes av en Prosjektsjef for store prosjekter i Jernbaneverket, i samspill med resten av organisasjonen i Jernbaneverket og Statens vegvesen
 • Personalansvar for de personene som er dedikert delprosjektet
 • I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under ansvarsområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse innen bygg og anlegg, fortrinnsvis på masternivå
 • Solid ledererfaring fra ledelse av store komplekse bygg- og anleggskontrakter, fortrinnsvis innen infrastruktur
 • Betydelig erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • God kunnskap om Jernbaneverkets tekniske regelverk, Statens vegvesens normaler og forskrifter innen fagområdet
 • Erfaring fra prosjektering og bygging av veg- og jernbaneanlegg er en fordel
 • Erfaring fra oppfølging av totalentreprisekontrakter er en fordel
 • Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Inspirerende kulturbygger som kan å skape gode lag som spiller hverandre gode
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Løsningsorientert med sterkt kvalitets- og kostnadsfokus
 • Tar initiativ, er fleksibel, innovativ og besluttsom
 • Jobbe strukturert for å oppnå konkrete mål og resultater
 • Lede, engasjere og inspirere dine medarbeidere
 • Åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Stillingen lønnes etter stillingskode 1088 sjefingeniør, lønnstrinn 80-90, som for tiden utgjør kr 781 100 – 1 018 600

  Kontaktinformasjon
  Sverre Bragstad Rekrutteringsrådgiver Link International(+47) 90659283
  Yvonne Berg Rekrutteringsrådgiver Link International(+47) 41417017

 • Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.
 • Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.