Stillingsannonser

Prosjektstyrer til Bane Nor søkes

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsprosjekter Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre – og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta – Moss – Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot både Hamar, Lillehammer og Halden.

Prosjektet Venjar- Langset sin prosjektstyrer går nå over i ny stilling i Bane NOR. Denne stillingen trenger derfor å erstattes snarest mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere og løpende vedlikeholde budsjett/prognose, følge opp og rapportere virkelige kostnader mot budsjett/prognose, analysere avvik og utarbeide prognose
 • Bistå prosjektledere, fagansvarlige og prosjekteringsleder med kontraktsoppfølging, herav deltakelse i partsmøter, samhandlingsmøter og gjennomgang rapportering fra leverandør
 • Bidra i utarbeidelse av prosjektenes månedsrapporter, samt sikre at månedsrapportene og usikkerhetsmatriser er korrekt og rettidig ferdigstilt.
 • Gjennomgang og kvalitetssikring av leverandørenes PSB innenfor eget fagområde
 • Bidragsyter til prosjektets styringsdokument innenfor eget fagområde
 • Bidragsyter til sluttrapport innenfor eget fagområde
 • Utarbeide prosjektenes egne PSB
  1. Grundig, halvårlig oppdatering/gjennomgang av ISY; sette nytt godkjent/gjeldende budsjett for alle budsjettposter tilhørende prosjektet
 • Bidra ved usikkerhetsanalyser, inkludert KS2 og eventuelle kvalitetsrevisjoner innenfor eget fagområde
 • Besørge at det er samsvar mellom budsjett og framdriftsplaner
 • Følge styringssystem, prosjektenes egne styrende dokumenter og alt relevant regelverk
 • I tillegg til nevnte oppgaver kan leder pålegge gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk/merkantil utdannelse eller tilsvarende erfaring
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Erfaring fra ISY Prosjektøkonomi og Agresso økonomisystem er en fordel

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Analytisk
 • Tåle å arbeide under press
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Arbeidssted: Eidsvoll

Søknadsfrist: 22.6.2017

Kontaktpersoner:

Rekrutteringsrådgiver i Link International, Terje Strøm tlf 911 44 511

send kortfattet søknad med vedlagt CV i word eller pdf format til strom@linkinternational.no