Stillingsannonser

Avdelingsdirektør – virksomhetsstyring i Agder Politidistrikt

Av 11. august 2017 Ingen kommentarer

Leder av stab for virksomhetsstyring inngår i politidistriktets ledergruppe og rapporterer direkte til politimester i Agder politidistrikt. Som leder av staben har du overordnet ansvar for politidistriktets økonomi- og virksomhetsstyring, samt strategi og organisasjonsutvikling. I tillegg legge ansvar for sikkerhetsorganisasjon/sikkerhetsledelse, ansvar for arkivtjenesten, IKT-rådgivning, og eventuelt juridisk funksjon til stabsleder virksomhetsstyring.

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av godt medarbeiderskap, ønsket kultur og god medarbeidertilfredshet
 • Bistå og støtte politimesteren i utøvelsen av virksomhetsstyringen i politidistriktet
 • Kontrollere at geografiske og funksjonelle driftsenheter utfører sine oppgaver i samsvar med gitte mål og føringer, og i henhold til gjeldende lov og regelverk
 • Bistå og støtte politimesteren i gjennomføringen av de sentrale virksomhetsstyringsprosessene
 • Bidra med tilrettelegging for effektiv drift av politidistriktet som helhet, og bistå med administrasjonsoppgaver og støttefunksjoner på tvers i politidistriktet
 • Sikre god samhandling, kunnskapsdeling og samhørighet
 • Legge til rette for kunnskapsbasert erfaringslæring og sørge for systematiske forbedringer innenfor fagområdet
 • Bistå øvrig stab i utviklingsarbeid av distrikt
 • Rapportere til sentrale organer ift. styringsgrunnlag

Kvalifikasjoner:

 • Nødvendig:
 • Mastergrad innenfor relevant fagkrets. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Minimum 5 års relevant ledererfaring
 • Bred kompetanse og erfaring innenfor budsjett, økonomi og regnskap i store virksomheter
 • Erfaring fra å lede omstillings-, endrings- og utviklingsprosesser
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Det kreves plettfri vandel, og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41
 • Må kunne klareres for HEMMELIG jf. sikkerhetsloven
 • Ønsket:
 • Relevant lederutdanning
 • God kjennskap til politiets oppgaver og utfordringer

Utdanningsnivå:

 • høyskole/universitet, mastergrad

Personlige egenskaper:

 • Analytisk og evne til læring og ser essensen i en kompleks fremstilling
 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Samfunnsorientert og forståelse for stabens rolle i politiets samfunnsoppdrag
 • Medarbeiderorientert og evne til å motivere, støtte og utvikle ledere og medarbeidere

  Som medarbeider og leder i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Ledere skal sette retning og skape resultater i samhandling med andre ved å motivere og utvikle medarbeidere . I vår vurdering av kandidatene vil vi også vektlegge disse verdiene..

Vi tilbyr:

 • Lønn iht. Statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes som avdelingsdirektør (sko 1060) fra kr. 838.300,- til 966.900,- brutto pr. år
 • Stillingen vil falle inn under Agder politidistrikts lederavtale
 • Lov- og avtalefestet pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse – en av landets beste pensjonsavtaler. Til fradrag fra lønnen kommer 2 % lovfestet andel til Pensjonskassen.
 • Agder politidistrikt er en IA-bedrift og er tilknyttet en moderne bedriftshelsetjeneste

  Politiet skal speile utviklingen i samfunnet, og ønsker mangfold blant våre ledere. Vi har en målsetting om god balanse i lederstillinger og oppfordrer kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke

  Ved elektronisk søknad vil du få en e-post som bekrefter at denne er mottatt. Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlige, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

  Link International bistår Agder Politidistrikt i denne rerkutteringsprosessen. For ytterligere informasjon om denne spennende muligheten er du velkommen til å kontakte rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283 eller mail bragstad@linkinternational.no.

  Ansettelse skjer på vilkår fastsatt i tjenestemannsloven og personalreglementet for politi- og lensmannsetaten. I de første seks måneder er tjenestemannen tilsatt på prøve. Tilsettingsorganet kan bestemme at slik prøvetid også skal gjelde, selv om tjenestemannen går direkte over fra annen statsstilling.

  Etter ansettelse vil arbeidsgiver be den nyansatte om opplysninger om organisasjonstilhørighet, slik at en blir innplassert i riktig lønnstrinn i henhold til riktig Hovedtariffavtale.

 

Agder politidistrikt er ett av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Vest- og Aust-Agder, bortsett fra Sirdal kommune. Vi har ansvaret for 29 kommuner hvor det bor ca. 290.000 innbyggere. Agder politidistrikt ledes av Kirsten Lindeberg.

Agder politidistrikt har ca 630 ansatte. Politidistriktet har 27 politistasjoner og lensmannskontorer. De inngår i fire geografiske driftsenheter (Midt, Øst, Vest, Setesdal). Namsfogden i Kristiansand er også en geografisk driftsenhet.

Agder politidistrikt skal i likhet med de andre politidistriktene i Norge etablere ny tjenesteenhetsstruktur. Det vil bety at det på sikt vil bli færre, men mer robuste lensmannskontorer i distriktet. Avgjørelsen fattes våren 2017.

Agder politidistrikt ble 1.januar 2017 det første politidistriktet som er organisert etter den nye, overordnede organisasjonsmodellen som ble besluttet i 2016. I tillegg til geografiske driftsenheter har distriktet nå fem funksjonelle driftsenheter (PST, felles enhet for påtale, felles enhet for operativ tjeneste, felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie) og tre lederstøttestaber (virksomhetsstyring, kommunikasjon samt HR og HMS)